Menu Đóng

Category: CHỦ ĐẦU TƯ

Chủ Đầu Tư dự án Đại Kim Định Công mở rộng: Tập Đoàn Hoàng Hà

Vào tháng 12/1992 khi có Luật doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Nhà nước Việt Nam ban hành; HTX xây dựng Hoàng Hà giải thể để thành lập Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà. Trong 11 năm hoạt động (tháng 12/1992 – 12/2003) Công ty đã nỗ lực phấn đấu tích tụ; góp nhặt để xây dựng Công ty lớn mạnh toàn diện về mọi mặt. Đứng trước các dự án đầu tư vào các Khu đô thị mới hàng ngàn tỷ đồng; Công ty phải lớn lên để ngang cùng với tầm cỡ đầu tư.

Công ty có hàng ngàn công nhân và vài chục tỷ đồng thiết bị cùng vốn đầu tư, kinh doanh. Để kinh doanh có hiệu quả và sử dụng đồng vốn khỏi thất thoát, tạo ra sự chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong Công ty; Công ty đã đầu tư phần vốn của mình vào các Xí nghiệp để hình thành các Công ty cổ phần thành viên. Ngày 01/01/2004 Tập đoàn Hoàng Hà đã ra đời.